Decontaminatie van laboratoriumapparatuur

1. Gecontamineerd materiaal
De wettelijke terugnameplicht geldt enkel voor gedecontamineerde toestellen. U bent verantwoordelijk voor de biologische decontaminatie van de op te halen toestellen hetzij door een volledige decontaminatieprocedure, hetzij door de ontmanteling van elk element of toebehoren dat in contact kan zijn geweest met stalen, reagentia, analyseresten of alle andere gecontamineerde elementen. Deze dienen te worden vernietigd volgens de maatregelen die in uw bedrijf van kracht zijn voor de decontaminatie van gecontamineerde materialen.

Bij elke ophaling of terbeschikkingstelling van een container of palletbox, zal u voorafgaandelijk een verklaring op eer betreffende de systematische decontaminatie gevraagd worden. Indien de decontaminatie van de besmette onderdelen een technische tussenkomst vergt van een gespecialiseerde firma, stellen wij u voor contact te nemen met uw leverancier. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten uwen laste.
MELAREC behoudt zich het recht voor om een audit te organiseren betreffende de door u toegepaste decontaminatieprocedures en kan systematisch elke overname van toestellen weigeren indien deze niet voldoen aan de gestelde veiligheidsgaranties.
 
2. Andere medische toestellen en laboapparatuur
U wordt uitdrukkelijk verzocht er op toe te zien dat de op te halen toestellen geen stalen, oplossingen, reagentia of analyseresten bevatten of recipiënten die met deze stoffen in contact zijn geweest.
 
3. Radioactieve stoffen
Recupel weigert elke terugname van radioactieve toestellen, hoe klein het percentage radioactiviteit ook is. Deze toestellen zijn onderworpen aan een specifieke transport- en verwerkingswetgeving (info@fanc.fgov.be). Recupel heeft geen enkele ophaalverplichting voor toestellen met een biologisch chemisch of radioactief besmettingsrisico en weigert bijgevolg systematisch hun terugname.