Laureaten 2012

 

De laureaten voor 2012 zijn :

Laure Jadoul - Université de Liège - Faculté de médecine - Département des sciences biomédicales et précliniques -
Prof. Thierry Grisar .
Het onderwerp van haar masterthesis :
Détermination des paramètres critiques pour la quantification des lipides en MALDI.
Promotor: Edwin De Pauw

Stijn Lagrand – Universiteit Antwerpen - Faculteit Wetenschappen - Departement Chemie - Prof. dr. Koen Janssens
Het onderwerp van zijn masterthesis :
De constructie van een macro scanning reflectie FTIR toestel om niet-destructieve, chemisch specifieke beeldvorming mogelijk te maken op onder andere cultureel erfgoed
Promotor: Prof. dr. Koen Janssens
 

Laureaten 2011

De laureaten voor 2011 zijn :
Jennifer Villers - Université catholique de Louvain - Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale.
Het onderwerp van haar scriptie :
Study of yeast plasma membrane proteins dynamics by quantitative proteomic analysis.

Eva Vergucht – Universiteit Gent - Faculty of Sciences - Department of Analytical Chemistry Atomic and Mass Spectrometry X-ray Microspectroscopy and Imaging.
Haar werk had als onderwerp : Imaging of the distribution of actinides in human tissues using LA-ICP-MS and SR micro-XRF.
Beide laureaten hebben op de academische zitting hun werk toegelicht.

Dit gebeurde in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de academische wereld en de politiek.

Momenteel zetten Eva Vergucht en Jeniffer Villers hun studies voort in hun laboratorium waar zij intussen begonnen zijn aan een doctoraatsthesis.

Laureaten 2010

Cédric Barroo die zijn master behaalde aan de Université Libre de Bruxelles en Seppe Desmet van de Universiteit Gent werden geselecteerd uit 30 kandidaten die hun scripties indienden. Beiden ontvingen een certificaat en een geldsom van € 2.500 elk. De aanwezige academische juryleden die samen alle Belgische Universitaire instellingen en Hogescholen vertegenwoordigen, zijn allen positief verrast over de hoge kwaliteit en creativiteit van de inzendingen; het bewijs dat wetenschappelijke opleidingen in België kwalitatief erg hoog scoren.
De 25-jarige chemie-student Cédric Barroo legde zijn masterproef af aan de Université Libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Chimie, Service de Chimie Physique des Matériaux - Catalyse et Tribologie. Voor zijn eindwerk « Structure et morphologie au cours de la réaction NO2 + H2 sur platine » heeft hij beroep gedaan op technieken van veldeffect microscopie.
Deze niet-conventionele technieken laten toe om in-situ beelden te verkrijgen van katalytische processen en tonen de verschillende niet-lineaire dynamieken voor het systeem aan. Ionische microscopie met veldeffect heeft een atomische resolutie die toelaat om de morfologie van de model katalysator en de structurele oppervlakteveranderingen te tonen. Een driedimensionale atomische sonde werd gebruikt om veranderingen van chemische aard van de eerste atomaire lagen van de katalysator aan te tonen.

Seppe Desmet studeerde af aan de dienst Organische Chemie (Groep Scheidingstechnieken) van de Universiteit Gent. Zijn scriptie heeft als onderwerp: « Detection and Identification of Antioxidants in Wine by combining High Efficiency HPLC with an On-Line Post-Column Reactor and high resolution TOF-MS”

De detectie en de identificatie van antioxidanten in natuurlijke producten zoals voedingsmiddelen of drank is een complexe taak. Voor dit werk werden een post-kolom reactor en een methode ontwikkeld om de prestaties inherent aan een hoog efficiënt HPLC scheidingssysteem te kunnen vrijwaren. Dit heeft toegelaten om antioxidanten te detecteren bij concentraties die zo laag zijn als 250 ng/ml. Het systeem werd gebruikt om antioxidanten in rode wijn te meten. Dit is een welgekende bron van antioxidanten. De belangrijkste componenten werden geïdentificeerd dank zij een massa bepaling waarbij beroep gedaan werd op een combinatie HPLC-TOF-MS.

Laureaten 2009

Anastasia Burmistrova legde haar masterproef af aan de Université de Liège Faculté des Sciences – Chimie Service de Spectrométrie de Masse (LSM).

Onderwerp:
Etude de l’interaction d’une double hélice d’ADN avec la porphyrine TmPyP4 par spectrométrie de masse couplée à un laser UV/visible (OPO).

 Ze focuste in haar scriptie op massa-spectrometrie gekoppeld aan een UV/zichtbaar laser en bestudeerde meer bepaald de interactie tussen nucleotiden en porfyrines, menselijke molecules die een belangrijke rol spelen in de menselijke stofwisseling.

 Porfyrines hebben een therapeutische werking. Ze worden aangewend als fotogevoelige agentia  in therapieën  voor de behandeling van huidkanker. Opvallend is dat bijzonder complexe en state-of-the-art laboratoriumtechnologie aangewend wordt om het mechanisme van deze wisselwerking beter te begrijpen.
 
Matthias Verstraeten, studeerde af aan de dienst Chemische Ingenieurswetenschappen en Industriële Scheikunde van de Vrije Universiteit Brussel.

Onderwerp:
Studie van de heterogeniteitseffecten en viskeuze opwarming in HPLC-kolommen gepakt met ultra-kleine partikels: ontwikkeling van experimentele “tools” en bedenken van fundamentele oplossingen. 
 
Hij onderzocht de werking van vloeistofchromatografie, één van de meest gebruikte en krachtige chemische analysetechnieken. Fundamentele beperkingen van deze techniek  verhinderen echter dat moeilijke scheidingsvraagstukken, die op dit moment vanuit de industrie en de maatschappij om een oplossing vragen, opgelost kunnen worden. Het eindwerk van Matthias heeft tot doel om enkele van deze beperkingen te kwantificeren, om de nodige tools te ontwikkelen om de oorzaak van deze beperkingen te bestuderen en om enkele voorstellen te formuleren om deze beperkingen te doorbreken.